کتاب فیزیولوژی که توسط توراندخت امینیان نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن هشتاد و چهار عدد است. واسه ی درک کردن عمیق اعمال حیاتی کوشش می شود که خواص و ارتباط میان این اعمال و تغییراتشان در محیط های گوناگون و یا در شرایط مختلف موجود زنده و با استفاده از ارتباط علم فیزیک و ریاضی مورد نحقیق صورت گیرد. فیزیولوژی یا کاراندام شناسی تفکر عملکرد سامانه های زنده می باشد و یکی از مهمترین شاخه های زیست شناسی نام دارد.که به خواندن اعمال حیاتی موجود زنده و اندام ها و بافت ها و سلول ها و عناصر سلول پرداخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فیزیولوژی تماس بگیرید

دانلود کتاب فیزیولوژی

 

برگرفته از سایت مای بوک