کتاب آسیب شناسی ورزشی که توسط دکتر سیدرضا رفیع نوشته شده است.که دارای نود و دو صفحه می باشد.در دوران اخیر کارشناسان طبقه ی پزشکی به معالجه نمودن آسیب های به وجود آمده ی ورزشی علاقه بسیار پیدا کرده اند. این موضوع سبب انجام دادن تحقیقات بسیار گوناگون درمورد پاتوفیزیولوژی و تشخیص و درمان این آسیب ها گشته اند. این زیاد شدن علاقه و اندیشه ی تغییرات بسیار زیاد و قابل درکی را در تشخیص و معالجه کردن ورزشکاران صدمه دیده با خود داشته است. هر اندازه که برخی از صدمات ورزشی که برگرفته از برخورد و تصادف کردن ورزشکار با یار روبرویش و یا شی های محیط بوده غیرقابل احتزار می باشد .اما خیلی از صدمه ها ناشی از اجرا نمودن تمرینهای نادرست قابل پیشگیری می باشند. در حقیقت خیلی از ورزشکاران از صدمات رنج برده که ناشی از تمرین نا درست و یا عدم آماده بودن بدن کافی ارتباط داشته با رشته ورزشی است. به این سبب مربی و ورزشکار آگاه خواهد توانست که از خیلی از این آسیب ها جلوگیری کند که این موضوع مستلزم شناخت ساز و اعال به وجود آوردن آسیب است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آسیب شناسی ورزشی تماس بگیرید.

دانلود کتاب آسیب شناسی ورزشی