کتاب تندرستی برای زندگی بهتر که توسط ادویناجونز و ادنامورگان و پول لاندیس نوشته و به دست دکتر باهر فرقانی ترجمه شده است.که دارای سیصد و بیت و چهار صفحه می باشد.در نوشتن و نهیه ی این اثر با نام تندرستی برای زندگی بهتر از نظرهای مشورتی دکتر چارلز گود که یکی از مدیران و ناظران بهداری اموزشگاه‌ها داخل کلولند اوهایو همچنان بوده استفاده شده است.این اثر یکی از رشته چاپ شده می باشد که به اسم به سوی تندرستی داخل امریکا به انتشار رسیده است. هدف از چاپ نمودن این نوشته ها راهنمایی کردن کودکان و نوجوانان در سرنوشت و زندگی روزمره خویش و آماده نمودن آنها واسه ی زندگی بهتری در آینده بسیار نزدیک آنها است .و برای نیل به این قصد مخصوصا کوشش فراوان شده است تا سه نکته مهم و اصولی یعنی منظور از تندرستی مسیر و راه تأمین سلامت و شیوه ی حفظ سلامت به نونهالان تفهیم گردد. اثر فوق هم که یکی از جزهای این نمونه است که از این شیوه ی پیروی نموده و با در نظر داشتن جنبه‌های گوناگون جسمانی و دماغی و روانی و اجتماعی نوجوانان را به سمت تندرستی کامل می کشاند و راهی می کند. برای خرید کتاب تندرستی برای زندگی بهتر به لینک موجود مراجعه نمایید. .

دانلود کتاب تندرستی برای زندگی بهتر