کتاب روغن درخت چای که توسط فرشاد اکبرنژاد نوشته شده است.که دارای بیست و چهار صفحه می باشد.این مقاله کامل ترین منبع موجود درمورد روغن درخت چای از اول استفاده آن در پزشکی تا حال حاضر می باشد. با دقت بر آن که محبوبیت طب مکمل در دهه های اخیر در شکل زیاد شدن است کوشش واسه ی تأیید استفاده نمودن از ترکیب های گیاهی در موردهای درمانی مفروض موجب زیادشدن بررسی ها در محیط آزمایشگاه و بعضی موردها در محیط بدن می باشد .یکی ازاین فرآورده های گیاهی روغن درخت چای می باشد که یک روغن ضروری فرار بوده که به طور عمده از درخت بومی استرالیا به دست می آید. روغن درخت چای به صورت پهناور ه سبب خاصیت ضدمیکروبی آن که ارتباط داشته به ماده تاثیر گذار آن می باشد. از فرمولاسیون خیلی از ترکیبات موضعی واسه ی درمان عفونت های پوستی مورد استفاده قرار گرفته است .این درخت به صورت زیادی داخل استرالیا و اروپا و آمریکا شمالی موجود است و در بازار بعنوان دارویی واسه ی بیماری های مزمن گوناگون پخش می گردد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روغن درخت چای تماس بگیرید.

دانلود کتاب روغن درخت چای