کتابی بسیار خوب درباره موسیقی اصیل ایرانی و شناساندن بسیار کامل دستگاه و آوازهای ایرانی که تحت عنوان آشنایی با دستگاهای موسیقی ایرانی  اثر امید الیاسی راجع به موسیقی چاپ شده و لیست کامل و درستی از آوازهای ایرای از ردیف و گوشه آمده است

 

دانلود کتاب آشنایی با دستگاههای موسیقی ایرانی