راجع به خطه سر سبز مازندران حرفها و کتب بسیار نوشته شده اما راجع به موسیقی استان مازندران  بسیار انگشت شمار صحبت شده یکی از کتابها که به این موضوع یعنی بررسی موسیقیمازندران پرداخته کتاب حاضر است که اثر جهانگیر نصری اشرفی می باشد

 

دانلود کتاب موسیقی مازندراندانلود کتاب موسیقی مازندران