کتاب رساله موسیقی میرزابیگ که توسط فرهود صفرزاده نوشته شده است.که دارای هشت صفحه می باشد. نمونه های جمع آوری شده ی خطى از میرزابیگ که با خط زیبای نستعلیق و با شماره ی دویست و سی و دو آ در موسسات نسخ خطى جمهورى آذربایجان ای آ حفظ مى گردد . قسمتی از آن رساله قوس نامه می باشد که در مورد تکنیک های تیراندازى با کمان و قسمت دیگر صحیفه ی موسیقى می باشد.در هشت برگه بوده که در هر صفحه آن پانزده سطر نگاشته شده است. این رساله تقریبا سال نهصد و هشتاد و نه هجری شمسی نگاشته شده است و اطلاعات خیلی کمى درمورد نگارنده ی آن در دست ما وجو دارد . میرزا بیگ گویا از اهالی نواحی قروه درجزین داخل شمال شرق همدان بوده یا زمانی در آن مکان زندگی کرده است. در سیاحت نامه اولیا چلبى همچنان اسم میرزا بیگ به سبب یکى از شاعران و نویسنده های ساکن تبریز ذکر شده است. که شاید هم این میرزابیگ باشد. مطلب هشت صفحه اىِ رساله که شامل نکته های قابل دقت و فهمی درمورد موسیقىِ سده یازده بوده به طور عکسى ارائه شده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رساله موسیقی میرزابیگ تماس بگیرید.

دانلود کتاب رساله موسیقی میرزابیگ