کتاب زیر و بم که توسط وحید قاسمی نوشته شده است.که دارای صد و هجده صفحه می باشد. زیر و بم موسیقی اصیل بدخشان هرات و بادغیس اثری می باشد بسیار با ارزش که در سیر موسیقی محلی افغانستان شکل گرفته است و ثمره ی تحقیقات ده ساله هنرمند مشهور و سرشناس افغانستان وحید قاسمی می باشد. او در قسمت نخست این اثر به موسیقی اصیل بدخشان در دو قلمرو هنری موسیقی پامیری و تخاری پرداخته است و سبک‏ها و اثرهای موسیقیایی هر دو ناحیه و اقلیم را معرفی نموده است.آنگاه سرودهای فولکلور که داخل مناسبت‏ های بخصوص سروده می شوند. و به دنبالش آلات موسیقی و هنرمندان را در هر حوزه معرفی نموده و به افسانه بسیار مشهور با نام کوراوغلی همچنان پرداخته است. در قسمت بعد با گذر و مطالعه ی تاریخ و پیشین موسیقی این دیار موسیقی محلی هرات به موجب یکی از شهرهای متاثر و قشر ذوق و شایسستگی مورد تحقیق انجام گرفته است. در قسمت آخر این اثر موسیقی اصیل بدخشان هرات و بادغیس را به روایت تصویر بازگو می نماید. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زیر و بم تماس بگیرید.

دانلود کتاب زیر و بم