کتاب داستان نفرت که توسط ماکسیم گورکی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. اشتباه است و فریب. من هیچ وقت کار خلافی انجام نداده ام. دیدگان قهوه ای اش به زیر ابروهای پر پشت حالت تمسخرکننده و غمگینی داشتند. آوایش بم و خشن بودند. آرام و شمرده صحبت می نمود . تمام چیزش کلاهش و چهره ی پر پشم زمختش و دستهای بسیار بزرگش و لباس به رنگ سرمه ای اش که آلوده به دود سفید رنگ بود.نمایان می کرد که او است که سوراخ های انفجار را در دامنه کوه کنده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان نفرت تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان نفرت