کتاب رمان تنفس که توسط جرج اورول نوشته شده است.که با ترجمه ی فرید رضوی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. به ما القا نموده است تا تصور نموده ایم منزلی از آن خود و یا قطعات زمینی در این داشته ایم که به خود ما تعلق داشته است. ولی در حقیقت بدبختهایی همانند ما در هسپریدز یا تمامی مکانهایی شباهت آن تا ابد به برده های قربانی کروم صورت گرفته است. و انسانهای بی مصرفی که جسارت کشتن این مرغ تخم طلا را نداشته است. در حقیقت ما نه فقط صاحب منزل های خود نمی باشم هم چنان در حال دادن قسط های با مدت زیاد می باشیم و همه ی دل نگران این می باشیم که نکند اتفاقات موجب شود تا نتوانیم آخرین قسط این خانه را پرداخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان تنفس تماس بگیرید

 

دانلود کتاب رمان تنفس