کتاب ژاندارک یا دوشیزه اورلئان که توسط یوهان‌کریستف فریدریش‌فون شیللر نوشته شده است.که با ترجمه ی بزرگ علوی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. ژان دارک در یک دادگاه کلیسایی به دست اسقفِ بووه یک پیر کوشون به جرم ضدیت با قوانین کلیسا و محکوم شدن و در میدان ویومارشه شهرِ روآن سوزانده شده است. چندی پس از یک دادگاه تجدید نظر در سال هزار و چهارصد و پنجاه و شش شرافت این دوشیزه قهرمان باز ثبت شد. دوشیزه قهرمان ملی فرانسه و دوشیزه ای در کلیسای کاتولیک می باشد. در جنگ کردن صدساله بر ضد انگلستان رهبری فرانسوی‌ها را برعهده گرفته بوده است. در مقابل شهر کنپی ینی به سبب خیانت شهردار این شهر به دست بورگونی‌ها اسیر و به انگلیسی‌ها فروخته شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ژاندارک یا دوشیزه اورلئان تماس بگیرید

دانلود کتاب ژاندارک یا دوشیزه اورلئان