کتاب کوتاه گلهای جنگل که توسط آلفرد دوموسه نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. آلفرد دوموسه در سال هزار و هشتصد و ده میلادی داخل شهر پاریس به دنیا آمده است. او در شروع جوانی به درس خواندن درمورد علم پزشکی و حقوق و نقاشی انجام داده است.، ولی سرشت او با هیچ یک از آنها هم خوانی نداشت و در آخر شاعری را پیشه رو گرفت. در هجده سالگی به انجمن ادبی پیروان سبک رمانتیسم که ویکتور هوگو و آلفرد دو وین یی و سنت بوو و چندین عضو دیگر از شاعران و نگارنده های مشهور جوان رمانتیک عضو آن می بودند متصل شد و اما پس از زملنی آن را ترک نمود. اولین نوشته ی منظوم او با عنوان حکایت های اسپانیا و ایتالیا در سال هزار و هشتصد و سی چاپ شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کوتاه گلهای جنگل تماس بگیرید

دانلود کتاب کوتاه گلهای جنگل