کتاب جدال بی هدف که توسط جان اشتاین بک نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. شب در راه بود و در آخر رسیده بود. در بیرون از روشنایی در کوچه ها نوری نمایان بود و تابلوی نئون رستوران از سمتی از نورهای قرمز رنگی باطراف پخش شده میساخت و اثر آن تا بیرون اطاقها رفته بود. جیم زمان دو ساعتی در روی صندلی کوچکی نشسته و پاها را بر زمین و پایین تخت گذاشته بود. هنگامی که تاریکی تمام جا را فرا گرفت پاها را به کف اطاق گذاشت و با دستهایش پاهای خسته ی خود را مالش داد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جدال بی هدف تماس بگیرید

دانلود کتاب جدال بی هدف