کتاب آشفتگی های ترلس جوان که توسط روبرت موزیل نوشته شده است.که با ترجمه ی محمود حدادی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. روبرت موزیل نگارنده ی مشهور و بزرگ اتریش در زمان و دوران بیستم می باشد .در ادبیات کلاسیک نوین او را با مارسل پروست و جیمز جویس مقایسه می نمایند. روان پژوهی استادانه و دلیرانه ی او موجب شده است که کالبد شکاف زندگان نام گرفته باشد.داستان وجود داشته ی فوق نخستین نوشته ی او می باشد. و در شروع و سرانجام قرن پرفاجعه ی بیستم و با معنی در سال هزار و نهصد و سه نگاشته است.و از تجربه های زمان جدید تازه جوانی او نمایی دارد.این داستان به توضیحات آزار و شکنجه ی سازمان یافته ی پسری دبیرستانی به دست هم کلاسی هایش پرداخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشفتگی های ترلس جوان تماس بگیرید

دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان