کتاب پنجاه و سه اصل متقاعد سازی که تعداد صفحات آن سی عدد است.که توسط کوین هوگان نوشته شده و با زبان فارسی می باشد .شاید بشود گفت نفوذ و متاثر و متقاعد سازی و جذاب ترین کلمات تاریخ انسانی می باشد.از دورانی که دموستن واسه ی تمرین سخنرانی نوشته ی قسمت در احقاق حق خانواده خویش و در غاری تنگ پوشیده از میخ و سنگ شیوه ی ادار کلمات و استفاده نمودن از حرکات دست و بدن را تمرین نموده است. تاامروز که نامزدهای پست های سیاسی در سراسر دنیا و معنی و مفهوم و استعاره ها و کلمات را به کار خواهند گرفت تا مخاطبان را به برتری و حق خود قانع نموده است .زیادتر از دو هزار سال گذشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب 53 اصل متقاعد سازی تماس بگیرید

دانلود کتاب 53 اصل متقاعد سازی

 

برگرفته از سایت مای بوک