کتاب فرانکنشتاین که توسط مری شلی نوشته و با ترجمه ی کاظم فیروزمند انجام گرفته است.که دارای صد و شصت و دو صفحه می باشد.فرانکنشتاین اندیشمند و فیلسوف جوان و خواهان قدرتی می باشد که با انجام کنار هم گذاشتن قسمت های بدن اجساد و کارهای قدرت الکتریکی جانوری زنده به صورت یک آدم و با اندازه مقداری بزرگ‌تر از یک آدم معمولی درست می کند. موجودی با چهره ای وحشتناک و شگفت آور که بر تمام قسمت های بدنش جاهای بخیه‌ ی وجود داشته از دوخت و دو به نظر می رسد. این موجود تا اندازه ای ترسناک می باشد که همه ی مردم و حتی کسی که او را به وجود آورده است از دست کارهای بد و وحشتناکش از او دور می شود و فرار می نماید. غولی که شخص به وجود آورنده اش هم اکنون نمی‌تواند آن را به کنترل خود در آورد و خود تسلیم او می‌شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرانکنشتاین تماس بگیرید.

دانلود کتاب فرانکنشتاین