کتاب نان آن سالها که توسط هاینریش بل نوشته و با ترجمه ی سیامک گلشیری انجام گرفته است.که دارای صد و سی و چهار صفحه می باشد.این اثر با اسم نان سال‌های جوانی همچنان ترجمه گشته است.نگارنده ی اثر حاضر آقای هاینریش بل برنده جایزه نوبل در قسمت ادبیات در سال هزار و نهصد و هفتاد و دو می باشد.نوشته فوق درباره ی پسر تهی دستی می باشد که در یکی از ایام به شهر وسیعی سفر کرده تا حرفه و چیزی یادگیری نماید .او در تمام عمر خویش تهی دست و گرسنه بوده و با گذشت سالها هنگامی که در انجام تعمیرکاری مهارت فراوان به دست آورده هم چنان مهم ترین اندیشه ی ذهنی او نان می باشد.هم اکنون قرار می باشد که او با دختر رئیسش عروسی کند.تا آنکه در یکی از ایام به ایستگاه قطار رفته تا به دختری به اسم هدویگ کارهای زیادی یاد دهد و او را راهنمایی کند.او در همان وقت میفهمد که در زندگی مسائل بسیار مهم و اساسی تر از نان هم اکنون وجود دارد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نان آن سالها تماس بگیرید.

دانلود کتاب نان آن سالها