کتاب پنج بامداد پایان پیام که توسط آگاتا کریستی نوشته و با ترجمه ی بهرام افراسیابی انجام گرفته است.که دارای نود و یک صفحه می باشد.مردم روستای بسیار کوچک کینگز آبوت تمامی از فوت کردن بانو فرارز صحبت می نمودند که یکی از مریضهای آقای دکتر جیمز شپارد بوده است. خانم فرارز در ظاهر به دلیل مصرف کردن بسیار زیاد ورونال فوت نموده است و خیلی از مردم روستا علل خصوص کارولین خواهر فضول جیمز اعتقاد داشتند که خانم فرارز برای آنکه همسرش را با آرسنیک کشته است.عذاب وجدان گرفته و خودش را از بین برده است . خانم فرارز قرار گذاشته بوده که بعد از گذشت زمان انجام دادن مراسم عزاداری همسرش با جوان معقولی به اسم راجر آکروید عروسی نماید .شپارد با یکی از همسایه های خود به اسم هرکول پوآرو درباره ی این مسئله حرف می زند. پوآرو که در گذشته کارآگاه بوده و اکنون بازنشسته شده و اوقاتش را به کشت کار سپری می کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پنج بامداد پایان پیام تماس بگیرید..فهرست کتاب های آگاتاکریستی کلیک کن