کتاب گوسفندی که گرگ شد که توسط عزیز نسین نوشته شده است.که با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و ده صفحه می باشد. رمان درباره ی یک چوپان و گوسفند و یک بره می باشد . چوپان شیر گوسفند را می دوشید و از آنها استفاده کرده و با پشم و باقی شیر او کره و ماست و پنیر درست می کند و می فروشد.او زندگی خود را به خوبی سپری می نمود. تا آنکه در یکی از روزها به گوشت گوسفند طمع می کند. چاقوی بزرگ خود را تیز نموده و یواش یواش به سمت حیوان می رود. حیوان زبان بسته با این فکر که چوپان آمده با اون بازی کند و برایش نی بنوازد.سرش را بالا آورد و او را نگاه کرد .ولی چشم های چوپان که پر از خشم و غضب بود دید .و ناگهان چشمش به چاقوی تیز مرد افتاد.وحشت زده به عقب رفت.به چوپان نگاه انداخت و گفت میخوای با من چیکار کنی.تو چوپان من هستی.می بایست از من مراقبت کنی . میخوای منو از بین ببری. چوپان حرفی نمی زده برای آنکه حرف بره را متوجه نمی شد. قدمهایش را سریع کرد تا به گوسفند برسد. گوسفند فرار می کرد. و چوپان به سگ خود گفت که دنبالش کند و او را بگیرد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گوسفندی که گرگ شد تماس بگیرید.

دانلود کتاب گوسفندی که گرگ شد