کتاب تعلیمات دون خوان که توسط کارلوس کاستاندا نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و نود و پنج صفحه می باشد. نخستین نوشته ی کاستاندا که در حقیقت یک پایان نامه دانشگاهی بوده و تقریبا مانند یک زندگی نامه و گزارش مستند دانشجوی انسان شناس غربی از اتفاقات شگفت انگیز یک ساحره مسن سرخ پوست می باشد. این اثر که در دوران چاپ شدن سر و صدای بسیار بپا نمود و سر انجام نگاشته های کاستاندا در شمال مکزیک میان سالهــای هزار و نهصد و شصت و تا هزار و نهصد و شصت و پنج منتشر گشت و به این دلیل اعتقـادات نگارنده صورت گرفته و انجام شده است. این اتفاقات شگفت آورتر از آن می باشد که در جهان حقیقی ما رخ دهد. و به طور مسلم تفکرات و اندیشه ی او بر مبنای تاثیرات گیاهان روانگردانی انجام شده که هم چنان همـواره پیش از هــر تجربه مجبور به مصرف آنها می شده است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تعلیمات دون خوان تماس بگیرید.

دانلود کتاب تعلیمات دون خوان