کتاب وی مثل وندتا که توسط آلن مور نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سی و شش صفحه می باشد.آلن اسوالد مور نگارنده ی مشهور انگلیسی می باشد که در مقام نخست واسه ی کتاب‌های کمیک اش علل خصوص مراقبان و وی مثل انتقام و از جهنم شناخته شده‌است. نوشته های کمیک او همچنان مورد تشویق انتقاد کنندگان انجام گرفته و هم در بین مردم عادی معروف و مشهور شده است. از او با عنوان بهترین نگارنده ی اثرهای گرافیکی در مسیر تاریخ و یکی از اساسی ترین نویسنده های بریتانیایی پنجاه سال اخیر نام برده شده است. او برخی اوقات از اسم های مستعار کرت ویل و جیل دو ری و ترنسلوچیا بابون همچنان استفاده نموده است. در آخر سال هزار و نهصد و هفتاد مور آثار خویش را با نگاشتن در مجله‌های همانند زیرزمینی و آلترناتیو بریتانیایی شروع نمود. در آخر بسیار پیروز شد .اثرهایش را در مجلاتی همانند دو هزار ای‌دی و جنگجو به انتشار رساند. در آخر هم شرکت آمریکایی دی‌سی کمیکز مور را به موجب نخستین نگارنده ی نوشته های کمیک داخل بریتانیا که در آمریکا نوشته های مهمی به وجود آورده است استخدام گشت .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب وی مثل وندتا تماس بگیرید.

دانلود کتاب وی مثل وندتا