کتاب قهوه خانه ی سورات که توسط برناردن دو سن پیر نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای ده صفحه است. قهوه خانه ی سورات ترجمه شده به دست سید محمد علی جمال زاده می باشد. قطعه فوق ترجمه ای است از زبان فرانسوی و از رساله های که در تحت عناوین حاضر یکی از نگارنده های معروف فرانسوی با اسم برنادرن دو سن پی یر که از سنه هزار و صد و پنجاه تا هزار و دویست و سی زندگی کرده و نوشته است .برناردن دو سن پیر با ژآن ژاک روسو فلسفه دان و متفکر معروف فرانسوی رابطه ی تنگاتنگ داشته و خود روسو یکی از سه اشخاص اندیشمند بوده که بزر و دانه ی انقلاب مشهور را که موجب از بین رفتن پادشاه فرانسه لویی شانزدهم و ایجاد شدن دولت جمهوری در خطه اروپا پخش کرده و کاشته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قهوه خانه ی سورات تماس بگیرید.

دانلود کتاب قهوه خانه ی سورات