کتاب جاسوسان در تهران که توسط جیمس لیزور نوشته و با ترجمه حسام الدین امامی انجام گرفته است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و نه صفحه می باشد. اگر تا همین دیروز و قبل از کلمه ی جاسوسی به عنوان واژه و کاری موزیانه و مرموز و نا آشکار در جنگ و سیاست استفاده می شده است .در حال حاضر آنگونه عمومی و همگانی شده می باشد که زیادتر شئون اجتماعی ملل متمدن منجمله اقتصاد و صنعت و تجارت و کشاورزی از نفوذ آن برکنار نمی باشد.توسعه و رواج پیدا کردن و کامل شدن میکروفونهای خیلی کوچک و بسیار ظریف که حتی درلای شکافهای دو دندان هم گذاشته می شود و دوربینهای خیلی واضح و پیشرفته که داخل تاریک بودن مکان و هوا تا فاصله صد کیلومتر عکس برداری خواهد کرد.هم اکنون با صدها ابزار آلات و وسیله های نوظهور و شگفت آور دیگر که این کار را فی الواقع به طور یکی از هنرهای ظریفه ای انجام داده و در آورده اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جاسوسان در تهران تماس بگیرید.

دانلود کتاب جاسوسان در تهران