کتاب تهیدستان که توسط جک لندن نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و سی و هشت صفحه می باشد. تهیدستان در ماه نوامبر هزار و نهصد و سه واسه ی اولین دفعه به طور نوشته به چاپ رسید و تشویق و تحسین خیلی از مطالعه کنندگان را به خویش جلب نمود.انتقادکنندگان او را یک سند جامعه شناسی کامل و بدون داشتن همتا و بی نظیر دانستند و گفتند که اگر جک لندن چیزی تهیدستان نمی نگاشت باز هم حق بر او بوده که معروف شود.برای آنکه این اثر بشریت را از خود راضی می کند و باعث باز شدن چشمها بر روی حقایق می شود.در کمال تعجب و شگفتی متوجه شود که دسترنج و حاصل دبدبه و کبکه اش چه چیزی می باشد.این کتاب نمونه ی جمع شده از مشاهدات جک لندن در قسمت تهی دست لندن در اول قرن بیستم است. این نوشته ها پس از گذشت زمان الهام بخش جورج اورول واسه ی نگاشتن کتاب آس و پاس‌ها در پاریس و لندن گشت .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تهیدستان تماس بگیرید.

دانلود کتاب تهیدستان