کتاب جک و لوبیای سحرآمیز که توسط شاگاهیراتا نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای بیست و پنج صفحه می باشد. جک و لوبیای سحرآمیز یک قصه ی انگلیسی می باشد که کهن ترین نسخه به انتشار رسیده ی آن به دست بنیامین تبارت به سال هزار و هشتصد و هفت منتشر شده است و همچنان در سال هزار و هشتصد و نود به دست جوزف جکوبز دوباره نگاشته شده است. ولی تصور شده که اصل رمان خیلی کهن تر باشد. جک پسر نوجوانی بوده که با مادرش خود زندگی می نماید و در کل جهان یک دارایی دارد که تنها یک گاو شیرده است. همگامی که شیر گاو خشک شد مادرش از او خواست که گاو را به بازار ببرد و به فروش رساند. جک در مسیر بازار گاو خود را به مرد مسنی در برابر چند دانه لوبیای سحرآمیز می دهد. مادر جک که از داستان باخبر می شود به شدت خشمگین شده لوبیاها را به بیرون می اندازد. صبح فردای آن روز جک از ساقه لوبیاهایی که رشد نموده اند و سر به آسمان نهاده اند بالا رفته و داخل قصر غول می‌شود .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جک و لوبیای سحرآمیز تماس بگیرید.

دانلود کتاب جک و لوبیای سحرآمیز