کتاب که توسط هاروارد فاوست نوشته و مترجم آن فریدون مجلسی می باشد.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و بیست و هفت صفحه می باشد. این کتاب رمان درمورد مردی می باشد که به مقام بسیار زیاد و درجات قضایی و سیاسی امریکا دست پیدا می کند .قصه ی جان پیتر آلنگلد امریکایی می باشد که رویدادها و اتفاقات سیاسی اجتماعی و اقتصادی آمریکا را روزهای نخسست قرن بیستم نمایان می کند. این اثر سرنوشت و زندگینامه ی قاضی و سیاستمدار استقلال طلب آمریکایست که در خصوص آن معنی و مفهوم آزادی و عدالت در موقعیت های گوناگون حقیقی آشکار و پنهان عظمت و قدرت و حاکمیت در آن کشور به روشنی تصویر و تفسیر کرده است.هر چند و هر اندازه علاقه به زنده ماندن زیادتر شود آدمی خویش را ارزان تر و بی ارزش تر تر می فروشد.آدمی نیرومند و قادر و توانا است و کلید .سرنوشت در دست خودش می باشد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آمریکایی تماس بگیرید

دانلود کتاب آمریکایی