کتاب فرودگاه که توسط آرتور هیلی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای چهارصد و بیست و پنج صفحه می باشد.هیلی به دنیا آمده در سال پنجم آوریل سال هزار و نهصد و بیست فقط توانست تا چهارده سالگی تحصیل کند برای آنکه تهی دستی پدر و مادرش اجازه نداد تا زیادتر و بیشتر از آنچه سیستم مجانی آموزشی انگلیس واسه ی او ایجاد نموده بود درس خواند. نگارنده ی مشهور و قدرتمند و توانای انگلیسی که در جنگ جهانی دوم هم خلبانی هم شده بود. او در سال هزار و نهصد و چهل و هفت در آخر انگلیس را با تمام پستی و بلندی و نیکی و بدیهایش رها نمود و به کانادا سفر کرد. مکانی که پس از مدتها قادر به اقامت در آنجا شد. نخستین داستان هیلی در سال هزار و نهصد و پنجاه و نه و با اسم تشخیص نهایی چاپ گشت و با پذیرایی و فروش خیلی زیادی روبرو شد.در ایالت ایلی نویزر سه روز می شد که طوفان بسیار شدیدی می وزید.هم اکنون داخل فرودگاه شیکاگو کارگران زیادی در حال پاک نمودن برف سخت از روی باند های فرودگاه بودند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرودگاه تماس بگیرید.

دانلود کتاب فرودگاه