کتاب لنگرگاه خیال که توسط لیلی اطرش نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و بیست و پنج صفحه می باشد.خانم لیلی اطرش نگارنده ای می باشد اهل فلسطین و اردن که سال های بسیاری داخل روزنامه و رسانه ها تلاش داشته و در داخل دانشگاههای اردن به درس دادن سرگرم بوده است. هر اندازه که شروع نگارندگی او به زمان دبیرستانش می رسد اما به موجب مشغله بسیار در مطبوعات و رسانه ها قادر به نوشتن کتاب بیشتر از شش عدد نشد. نگارندگی در اردن همانند کشورهای گوناگون جهان سوم درآمد آنچنانی نداشت و نگارنده ها واسه ی گذراندن و فراهم سازی هزینه های زندگی خود به اجبار انجام و سخت کوشی های شرافتمندانه محروس دیگری داشته باشند. این راه و شیوه را نگارنده های زیاد دیگری هم داشته اند. افراد و شخصیتهای موجود در نوشته های لیلی اطرش به طور معمول ترکیبی و غیر حقیقی اند و قالب آنها را بر دانسته ها و تجربیات فردی و یا چیزهایی که شنیده و یا مطالعه نموده گذاشته است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب لنگرگاه خیال تماس بگیرید.

دانلود کتاب لنگرگاه خیال