کتاب رازم را نگه دار که توسط سوفی کینزلا نوشته و به دست نفیسه معتکف ترجمه شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سیصد و نود صفحه می باشد.هم اکنون که من هم رازهایی برای خویش دارم.تمامی انسانهای وججود داشته در روی زمین رازهایی دارند و این به طور کامل طبیعی استمی باشد.قصد و مرادم رازهای بسیار اساسی و زندگی را برهم زننده نمی باشد. به طور مثال آنکه رئیس‌جمهور در این فکر است که ژاپن را بمباران نماید .یا تنها ویل اسمیت توانسته جهان را خلاص و آزاد کند. منظور من اینها نمی باشد بلکه رازهای بسیار ساده و سطحی در روز و زندگی است.چه اتفاقی برایم افتاده بود . من به طور معمول حواس و فکرم بسیار جمع می باشد که بدون داشتن اختیار از درون دهانم چیزی بیرون نیفتد. اما به خیالم که فیلتر دهانم برداشته یا از بین رفته بود و بدون داشتن اختیاری از خودم صحبت می کردم.و به هیچ وجه اختیارش در دستم نبود.دست خودم نبود.بعضی وقت ها فکر می‌کنم به پروردگار اعتقاد دارم و برای آنکه اگر اینطور نبود چگونه تمامی ما به اینجا رسیده ایم. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رازم را نگه دار تماس بگیرید.

دانلود کتاب رازم را نگه دار