کتاب ارواح آگوست که توسط گابریل گارسیا مارکز نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سه صفحه می باشد. این اثر نوشته ی بسیار کوتاه و جالبی برای مطالعه است که گابریل گارسیا مارکز آن را نگاشته و صمصام کشفی آن را به فارسی ترجمه نموده است.ارواحِ آگوست یکی از دوازده داستان مشهوری می باشد که مارکز در نمونه های جمع شده خود به اسم مسافران غریب در سال هزار و نهصد و نود و دو به زبان مهم و اساسی اسپانیولی به انتشار رسیده است. و همان وقت این نوشته را خانم ایدت گروسمن به انگلیسی ترجمه نمود و در سال هزار و نهصدو نود و سه به دست نشر پنگوئن داخل شمال آمریکا به انتشار رسیده است. من این نوشته و اثر زیبا را مطالعه نمودم و از آن بسیار خوشم آمد و مورد ترجمه قرارش دادم. همین . این را هم همچنان باید بگویم که زمانی اگر این داستان پیش از ترجمه من به فارسی ترجمه شده است من اطلاعی ندارم . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ارواح آگوست تماس بگیرید.

دانلود کتاب ارواح آگوست