کتاب دمیان که توسط هرمان هسه نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و سی و هفت صفحه می باشد. کتاب فوق اولین دفعه در سال هزار و نهصد و نوزده به عنوان اسم مستعار امیل سینکلر به انتشار رسیده است و این اسم نام یکی از دوستان نوالیس شاعر مشهور و سرشناس آلمانی می باشد که مورد تشویق و تحسین تمامی بوده است.پایه و اساس این رمان و این اثر بر روی اختلاف و جدال دو عنصر خوبی و بدی در سمت و سوی رسیدن به نهایی ترین مرتبه کمال انسانی و واقعیت انجام گشته است. در تمامی و جای جای این نوشته معنی و مفهوم فلسفی زیادی مثل خودشناسی سهم موجودات انسانی در دنیای موجود و حال حاضر و اختلاف میان نیکی و بدی و نرمی و پایدار روح و مجاز و صلب شده و حساسیت پیشبینی حقایق به طور اندیشه و کارهای شخصیت های مختلف گفته شده است. برای خرید کتاب دمیان به لینک فوق مراجعه نمایید.

دانلود کتاب دمیان