کتاب بادهای موسمی که توسط مالی کای نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای ششصد و چهل و شش صفحه می باشد.هیرو آنا هولیس تک بچه ی بارکلی هولیس یکی از پولدارترین آمریکائیهای قرن نوزدهم بوده است.و با آنکه زیبایی بسیار زیادی داشته فاقد ظرافتهای زنانه می باشد و شامل اندیشه و فکرهای بشر دوستانه و مخالف سرسخت نژاد پرستی و برده داری می باشد. که موجب منصرف شدن اکثر خواستگاران خویش می شود و فقط کسی که به او علاقه ی بسیار دارد ظاهرا پسرعموی ناتنی وی می باشد. که خواستگاری آنها هم با سفر کردن عمویش به ماموریتی داخل آفریقا به عقب می افتد. هیرو پس از مرگ پدرش در بیست و یک سالگی به زنگبار مکانی که ساحره ی مسنی در بچگی به او گفته است که سرگذشت و زندگیش در آنجا سپری می شود و کاری را در آنجا می بایست به آخر رساند سفر می نماید. اما کشتی آنها با طوفان و بادهای موسمی روبرو شده و او به دست دزدان دریایی افتاده اما آنها او را با احترام فراوان پس از ده روز به مکان مورد نظرش می رسانند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بادهای موسمی تماس بگیرید.

دانلود کتاب بادهای موسمی