کتاب سوگ نایت ساید که توسط سیمون. آر. گرین نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و نود و پنج صفحه می باشد. سایمون ریچارد گرین در سال هزار و نهصد و پنجاه و پنج در برد فورد ویلتشایر متولد شده است.او نگارنده ی اثرهای علمی تخیلی و فانتزی بوده است.مدرک خود را در خصوص رشته ی ادبیات پیشرفته انگلیسی و آمریکایی داخل دانشکده گرفته است.او در سال هزار و نهصد و هفتاد و سه نوشتن را به طور بسیار حرفه ای شروع نمود و در سال هزار و نهصد و هفتاد و شش نخستین داستان او با اسم قاتل به فروش بسیاری رسید.والین اسم نشر او بود.موفق شدن و رفتن او به سمت پیروزی در سال هزار و نهصد و هشتاد و هشت انتشار یکی از آثار او به اسم هفتگانه بود .که موجب شگفتی شد.بعد از هزار و نهصد و نود گرین زیادتر از دوجین داستان و نوشته ی کوتاه نگاشت که جای او را در بین نگارندگان اثر های علمی و تخیلی بالا برد.سایمون آر گرین زیادتر در برد فورد ویلتشایر و در همان مکان نگاشتن اثرهای خود را ادامه داد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سوگ نایت ساید تماس بگیرید.

دانلود کتاب سوگ نایت ساید