کتاب اسم اعظم که توسط خورخه لوئیس بورخس نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هفت صفحه می باشد.بلند و سنگ ساز و به صورت دایره ی نصفه کاملی می باشد و زندان و کف سنگینش مقداری بالاتر و بیشتر از قطر آن قرار داشته است. همین بر هیمنه پهن و عظمت افزوده است. دیواری دو تکه اش تقسیمش میکند که با تمام بلندی به طاقی سقف قد نداده است. در شکنج هگر پدر و دو آلواردو که کهولم کاهن تسیناکن و سمتی من هستم به آتشش کشاند. و در دیگر سمت و طرف ببری که وقت و مکان حبسش را با قدمهای آرام و به صورت یک دفعه و یک شکل باوقار فهمیده شده است. پنجره میل هدار بلندی بالا تا پایین در دیوار مهم و اساسی منفذی می گشاید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسم اعظم تماس بگیرید.

دانلود کتاب اسم اعظم