کتاب افاده ایها که توسط وودی آلن نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است. پلیس خصوصی بودن هم بلا و آفتی برای خودش است. انسان از صبح تا شب می بایست با هزار طور جانور سر و کله زند. به این سبب هنگامی آن مرد حیف‌نان داخل بابکوک سرش را به سمت پایین انداخت و به داخل دفترم آمد تنم به رعشه افتاد. گفت کایزر . کایزر لوپوویتس .گفتم که بر صفحه ی جواز کارم اینگونه نگاشته. خواهش می کنم کمکم کنید می بایست به هر شکلی شده به من کمک نمایی .یکی مرا بیچاره نموده و به صورت پشت سره هم از من پول می گیرد. همانند بید به لرزه افتاده بود. لیوانی گذاشتم بر روی میز و به سمت او رفتم. شیشه ی الکلی را که واسه ی کارهای غیرپزشکی در دستم بود به او دادم. خیلی خوبه اگر بنشینی و با راحتی و آرامش تمام چیز را شرح دهی.آیا برای من سوگند می خوری که حرفی به همسرم نزنی. آقای ورد بهتر می باشد با من راحت باشید و حرفتان را بگویید. اما من نخواهم توانست قول دهم.کوشش نمود برای خودش نوشیدنی ریزد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب افاده ایها تماس بگیرید.

دانلود کتاب افاده ایها