کتاب تجارت مرگ که توسط دارن شان نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سیصد و پانزده صفحه می باشد. نوشته ی تجارت مرگ جلد نخست سه گانه ای از آثار دارن شان به اسم شهر است. تجارت مرگ اول با اسم آیومارکا در سال هزار و نهصد و نود و نه منتشر شده است و پس از مدتی با عنوان تازه ی دوباره به انتشار رسید. دارن شان این نوشته را با اسم دی.بی. شان با اهداف بسیار مستقل نمودن این اثر از نوشته های گذشته خود نگاشته که این کار زیادتر واسه ی دوستداران بزرگسال نوشته شده است. مطالعه نمودن این کتاب فوق العاده به تمامی علاقه مندان این نگارنده پیشنهاد می شود. کاپاک خواهان این می باشد که گنگستر شود و این چیزی می باشد که کاردینال خواسته است . او داشتن نیروی فراوان کاپاک را فهمیده است . آیا کاپاک خویش این موضوع را فهمیده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تجارت مرگ تماس بگیرید.

دانلود کتاب تجارت مرگ