کتاب یورش دوم به نانوایی که توسط هاروکی موراکامی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای شانزده صفحه می باشد. من همچنان اظمینان ندارم که آیا راه حل صحیح را انتخاب کرده ام که در کنار همسر خود حرف یورش به نانوایی را گفتم یا نه. ولی امکان دارد که صحیح یا اشتباه بودن مطرح نشده باشد. چون که انتخاب کردن به طور اشتباه می تواند سبب نتایج صحیح شود و یا بالعکس. در هر صورت من قبول نموده ام که در واقعیت ما هیچ وقت موردی را انتخاب نمی کنیم. لیکن این مسائل ها می باشند که خود انجام می شوند و یا رخ نمی دهد. اگر این طور به مسئله نظارت شود من به صورت تصادفی مساله ی یورش به نانوایی را به همسرم گفتم. برنامه ای هم در ذهنم نبود که در باره ی آن حرف بزنم و آن را از یاد برده بودم . از سمت دیگری از آن دسته متون بسیار سطحی هم نبود که همانند حرف پیش آمد گفته شود. یک حس گرسنگی تحمل نشده بوده که هم اکنون آن را به یادم آورد. این حس درست پیش از ساعت دو صبح به من دست داد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یورش دوم به نانوایی تماس بگیرید.

 

دانلود کتاب یورش دوم به نانوایی