کتاب پیش از آن روزهای رویایی که توسط کتی آکر نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هفده صفحه می باشد.تمام آن چیزهایی که من می نگارم تصویری هستند که زندگی می شود. چه شخصی در زمان ارگاسم به حقیقت اقتصادی وجود داشته فکر می کند.دورانی که در تمام جامعه ی بدن به سبب ابزاری واسه ی انجام دادن قدرت استفاده گیرد.و تن نخستین مکانی می باشد که آفرینش و خلقت به درستی در آن نفود می نماید.می بایست از بدن در مقام رویا آغاز کرد . واسه ی روبرو شدن بر آن من با رویاهایم آغاز می نمایم.به تعبیری شروع از رویا با هر کنترلی در تضاد است. وقت شروع بازیِ رویا در چهره ی فیزیکی آن زمان درنگی است که می شود در ارگاسم آن را دید. چطور می شود به این زبان دست پیدا کرد. تشابه نوشتاری آن در چه مکانی انجام می شود. مانند آلیس داخل سرزمین عجایب که به زبان رویا صحبت کرد. هنگامی که من از زبان صحبت می کنم آنرا وسعت شبکه به هم متصلی درنظر گرفته ام که به واسطه رویا می شود از ساختارهای جامع و ناگزیر و حتمی آن جلوتر رفت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پیش از آن روزهای رویایی تماس بگیرید.

دانلود کتاب پیش از آن روزهای رویایی