کتاب پرتقال کوکی که توسط آنتونی برجس نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و هفتاد و دو صفحه می باشد.جان آنتونی برجس ویلسون با آنکه نگارنده ی بسیار پر تلاشی بوده است اما نخستین اثرش را در سن چهل سالگی به چاپ رساند . او داخل منچستر متولد شده است و زمان کودکی و نوجوانی خویش را در مکانی که متولد شده گذرانده است. و قسمت زیادی از جوانی خود را بیرون از مرز در یکی از ارتشها سپری کرده و خدمت می نمود تا آنکه در مالایا برای انجام دادن خدمات استعماری بریتانیا استخدام شد.و همانجا به درس دادن مشغول گشت.در سال هزار و نهصد و نود و سه طبیبان به برجس خبر دادند که یک غده ی مغزی در سرش پیدا شده و به همین سبب او بسیار سریع آغاز به نگاشتن نمود تا شاید بعد از فوتش حق التألیف اثرهایش کمک خرج همسرش باشند. او در زمان یک سال پنج عدد داستان نوشت. برجس متعاقباً متوجه می شود که تشخیص طبیب غلط بوده است.اما هم اکنون به نگاشتن و چاپ نمودن داستان با سرعتی بسیار ادامه می دهد.او به طور تقریبی چهل عدد داستان نگاشت. اما معروفترین نوشته ی او یک داستان کوتاه دیستوپیایی به اسم پرتقال کوکی می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پرتقال کوکی تماس بگیرید.

دانلود کتاب پرتقال کوکی