کتاب نخستین آموزگار که توسط چنگیز آیتماتف نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و شصت و نه صفحه می باشد. نخستین آموزگار داستانی می باشد که به دست حبیب فروغیان ترجمه گشته است.زنی با نام آلتینای که استاد دانشگاه می باشد به شهر آبا و اجدادی خویش بر گشته است.مکانی که داخل آن رشد کرده و بزرگ شده است و سرنوشتش رقم خورده می باشد.او با یک مرد نقاش ه از افراد زندگی رده در آنجا آشنا شده و سرگذشت خویش را واسه ی او تعریف می نماید که او بنگارد تا واسه ی افراد دیگر درس عبرتی شود. او از مردی به اسم دوی شن تعریف می نماید. کسی که در حال حاضر نامه رسان آئول شده می باشد. آلتینای از زمان جوان بودن خویش و دوی شن صحبت می کند. دورانی که دوی شن به آئول آمده تا واسه ی بچه ها مکانی تهیه نماید که درس بخوانند. دوی شن اولین معلم آلتینای است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نخستین آموزگار تماس بگیرید.

دانلود کتاب نخستین آموزگار