کتاب لباس جدید پادشاه که توسط شاگاهیراتا نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای بیست و شش صفحه می باشد. رمان و نوشته ای که خیلی جالب و زیبا و مطالعه کردنی واسه ی کودکان می باشد که به دست شاگاهیراتا نگاشته و توسط علی آشنا برگرردانده شده است.در ایام بسیار قدیم و بسیار گذشته سلطانی بی لیاقت زندگی می نموده که به موجب رسیدن به کارهای و امرهای کشور خویش فقط خورده و خوابیده است. این سلطان یک عادت و رفتارهای بسیار زشت و زننده ی دیگر هم داشته است و آن نیز این بود که لباس و تن کردن را بسیار دوست داشته است.او لباسهای خیلی فراوانی داشته است که بسیاری از آنها را هم چنان یک دفعه هم بر تن نکرده بود اما با تمام این اتفاقات همچنان باز هم امر می نمود تا بهترین خیاطان را جمع آوری کنند و از بهترین پارچه ها واسه ی او لباس تهیه و بدوزند و این کار عادت هر روز او شده بود در صورتی که مردم او در تهی دستی و فقیری زندگی می نمودند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب لباس جدید پادشاه تماس بگیرید.

دانلود کتاب لباس جدید پادشاه