کتاب سینوهه مصری که توسط میکا والتاری نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سیصد و هشتاد و هشت صفحه می باشد. این اثر برگرفته از دو جلد می باشد که به دست احمد سادات عقیلی برگردانده شده است. در اثر جالب سینوهه مصری والتاری از قصه در سمت و سوی پرداختن و رخ دادن بخشی اتقافات و رویدادها اجتماعی و اعتقادی و سیاسی و تاریخی تقریبا یک سده از زمان و عصر قدیم مصر و جامعه ی پیشرفته ی آن ایام استفاده نموده است .داستان و رویداد والتاری از زبان سینوهه بسیار طبیعی و تازه و شگفت انگیز و همانند حقیقت است و مطالعه کننده قادر به انجام این است که با تخیل رهای خود تصویری از جهان زشت و زیبای آن زمان تشکیل دهد .اين سرنوشت را نه به موجب تحسین و تعریف مي نگارم و نه به دلیل مقدس شمردن فرعونها. برای آنکه از خدايان سختی فراوان کشیده ام و از فرعونها جانم به لب رسیده است.اين سرنوشت را واسه ی دل خودم می نگارم نه از ترس و واسه ی خوشنود کردن خدايان و سلطانان و نه به اميد داشتن آينده ای روشن.چون که در سپری شدن سرنوشت به آگاهي زیاد رسيده ام و بسياری از خواسته های خویش را از دست داده ام. تا جایی كه هيچ رنجی دیگر آزارم نمی دهد.و اميد به ابدی بودن زندگی مرا هم مثل خدايان و فرعونها کلافه کرده است. برای خرید کتاب سینوهه مصری به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سینوهه مصری