کتاب مردان بی زن که توسط ارنست همینگوی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و هفتاد و شش صفحه می باشد. این اثر نمونه جمع آوری شده از پانزده نوول از نوشته های گرانبها و ارزشمند ارنست همینگوی نگارنده ی مشهور امریکا می باشد که او تمام آنها را در سال هزار و نهصد و بیست و هفت و در جال سفر نمودن به اروپا نگاشته است و متون آن با زبان انگلیسی به ایسم مردان بی زن در یک جلد بسیار محدود داخل امریکا و انگلستان چاپ گشته است و مثل باقی اثرهای همینگوی در همه جای دنیا و در تمام زبانهای جهان و هستی در صف شاهکارهای ادبیات معاصر مورد توجه و علاقه ی کم نظیر صورت گرفته است .لی ستر همینگوی در نوشته ی زندگی برادرم ارنست همینگوی نگاشته که نخستین داستان ارنست خورشید همچنان میدمد و دومین کتاب وی در سال هزار و نهصد و بیست و هفت چاپ کتاب مردان بی زن که انتقادکنندگان آن را با شادی استقبال نموده و به آخر رسید . برای خرید کتاب مردان بی زن به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مردان بی زن