دانلود کتاب برف های کیـلـیمانجارو که توسط ارنست میلر همینگوی نوشته شده است.که دارای نوزده صفحه می باشد.ارنست میلر همینگوی از تاسیس کنندگان و پایه‌گذاران و یکی از متاثرترین انواع ادبی و اسم گذاری شده به وقایع‌نگاری ادبی شناخته گشته است. .برف‌های کلیمانجارو یک فیلم تکنی کالر آمریکایی به کارگردانی هنری کینگ می باشد که در سال هزار و نهصد و پنجاه و دو به انتشار رسیده است . این فیلم بر پایه ی داستان کوتاهی با این اسم نوشته ارنست همینگوی تهیه گشته است.همینگوی داخل کتاب برف‌های کلیمانجارو غم و رنج و سختی مردی با زخمهای بسیار شدید به اسم هری را که پایش بیماری قانقاریا گرفته توضیح داده‌ است. او داخل این نوشته رنج های مادی و معنوی هری را به مشاهده و تصویر کشانده است و خاطرات قدیم و کهنش را در زمان های جدایی از درد ذکر کرده‌ است. این رمان پیوند و ترکیبی از دردمندی انسانی و بی رحم بودن طبیعت می باشد . برای خرید کتاب برف های کـیلـیمانجارو به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب برف های کـیلـیمانجارو