کتاب ماجرای عمارت ویستریا که توسط سر آرتور کانن دویل نوشته شده است.که دارای بیست و هشت صفحه می باشد.نوشته ی عمارت ویستریا داستانی می باشد بسیار کوتاه که آقای سر آرتور کانن دویل نگارنده معروف و طبیب اهل اسکاتلند و آفرینده ی کارآگاه شرلوک هلمز است.این رمان نخستین دفعه در شماره های سپتامبر و اکتبر هزار و نهصد و هشت مجله استرند به طور پاورقی منتشر گشته و پس از مدتها همراه با هفت رمان دیگر داخل نمونه های داستانی به اسم آخرین تعظیم او به طور یک مجموعه داستان به انتشار رسید .داستان قتلی می باشد که در آخر با کشوری خیالی به اسم سن پدرو داخل آمریکای مرکزی ارتباط دارد و از کمترین داستانهای شرلوک هلمز می باشد که بازرس باینز با همکاری کردن و انجام دادن نقش زیرکانه در حل کردن مسئله تشویق و توجه هلمز را به خود جذب می کند.شکل و تصویرهایی جای داده شده داخل مطلب ارتباط داشته به اصل داستانها در مجله استرند بوده که به دست آرتور توئیدل کشیده شده اند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ماجرای عمارت ویستریا تماس بگیرید.

دانلود کتاب ماجرای عمارت ویستریا