کتاب مسافر فرانکفورت که توسط آگاتا کریستی نوشته شده است.که دارای سیصد و پانزده صفحه می باشد.شاید جوانان را پیشتاز نام ببرید. ولی در حقیقت این چیزی نمی باشد که موجب نگرانی بشود. آنها بر روی ذهن و اندیشه ی جوانان کار نموده است .جوانان همه ی کشورها و آن‌ها را مجبور به انجام دادن کارهایی می نمایند .جوان‌ها شعار داده و داد و فریاد می کنند در صورتی که اکثرا نمی‌دانند هدف ها و خواسته هایشان چه چیزی است.به این دلیل آغاز به اعتراض کردن راحت است. خلقت و آفرینش آدم جوان اینگونه است. همه ی جوانان هم اکنون شورشی بوده‌اند. شما شورشی می باشید و خواهان اینکه جهان را از شکلی به شکل دیگر در آورید. ولی شما کور می باشید و چشمانتان بسته است. همانند نوار پارچه‌ای بر روی گلک های جوان‌ها بسته‌اند. نمی توانند ببینند که چه چیزهایی از دست و چپنگشان رفته و در آینده به چه چیزی می رسند.چه چیزی در مقابلشان وجود دارد و چه شخصی در قفای آنها می باشد و آنها را مجبور به انجام این اعمال می دارد. این مساله ای است که می بایست از آن ترسید. همانند این بوده که یک نفر هویجی را جلوی الاغی گرفته تا سراغش رود و در همان وقت شخص دیگری از پشت سر الاغ را با چوب مجبور به جلو رفتن کند. برای خرید کتاب مسافر فرانکفورت به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مسافر فرانکفورت