کتاب راز خانوم مارپل که توسط آگاتا کریستی نوشته و به دست شده است.که دارای دویست و بیست و دو صفحه می باشد.این اثر درمورد شخصی کشته شده در یک منزل است.که با رخ دادن این اتفاق سر و کله ی خانم مارپل پیدا شده تا به حل معما کمک نماید. سرهنگ بنتری و همسرش در یکی از صبح ها با خبر بسیار بد پیدا شدن جسد شخصی داخل کتابخانه منزلشان از خواب بیدار می شوند. جسد مرتبط به روبر کین یکی از رقاصان مشهور بوده است. سرهنگ ملچت و رئیس پلیس و سرهنگ کلیترینگ و بازرس اسلک افسران پلیس مامور شده برای رسیدگی به این پرونده می باشند. اشخاص دیگری که در این داستان وجود دارنند همانند بیسیل بلیک و دوست دخترش که متهم به قتل می باشند. ریمون استر یکی از مربیان ماهر تنیس و جوزفین ترنر رقصنده ی بسیار حرفه ای و مادر تعمیدی روبی کین و در آخر جین مارپل دوشیزه مسنی که همه ی قطعات پازل را در بغل هم می گذارد تا معماها را حل نماید تا بتواند قاتل را پیدا کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راز خانوم مارپل تماس بگیرید.

دانلود کتاب راز خانوم مارپل