کتاب اوزکوک ها نمی میرند که توسط کورت هلد نوشته شده است.که دارای ششصد و هفده صفحه می باشد.این اثر داخل تهران و در انتشارات صابر و سال هزار و سیصد و شصت و سه چاپ شده است.خانم نسرین بصیری این کتاب را به فارسی ترجمه کرده است. کتاب رمان بسیار جالب اوزکوک ها نمی میرند اولین داستانی می باشد که از نویسنده ی مشهور کورت کلبر به فارسی ترجمه گشته است.کورت کلبر که اثرها و نگاشته هایش را با اسم مستعار کورت هلد به انتشار رسانده است.کورت هلد در سال هزار و نهصد و هشتاد و هفت داخل یکی از شهرهای آلمان ینا متولد شده است .پدر وی داخل کارخانجات قرار گرفته در زایس آن شهر به عنوان سرکارگر کار می نمود پ.کورت تا سن چهارده سالگی برای تحصیل کرردن به مدرسه رفت و بعد از آن مدرسه را ترک نمود و به انجام دادن شغلی مانند کارگری پرداخت.در پیدا کردن و گشتن به دنبال کار سفر دور و دراز خویش را به سرزمین های مختلف اروپایی شروع نمود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اوزکوک ها نمی میرند تماس بگیرید.

دانلود کتاب اوزکوک ها نمی میرند