کتاب مدرسه ی جن زده که توسط آر ال استاین نوشته و به دست شهره نورصالحی ترجمه شده است.کتاب مدرسه جن زده ترجمه ای است از آر ال استاین که در سال هزار و نهصد و نود و نه توسط نشری در آمریکا چاپ شده است.پدر تامی چند وقت پیش بود که مجددا ازدواج کرده است و او در حال حاضر یک مادر تازه دارد. تامی داخل یک مدرسه جدید همچنان شده است. هر اندازه که او از درس و مدرسه تنفر بسیار دارد ولی پیدا شدن دوست در این مدرسه برای او کار بسیار سختی می باشد . در آخر این مدرسه به اندازه ای بزرگ است که گم شدن داخل آن به آسودگی آب خوردن می باشد. به طور دقیق همان بلا و اتفاقی که سر تامی آمده است.او آواهای عجیب و غریبی را به گوش می شنود. صداهایی از یک جهان دیگر می شنود.تامی داخل یکی از راهروهای کلاس های پیچ در پیچ و به هم متصل مدرسه تازه اش گم شده است. او صدای بچه هایی را با گوش می شنود که داد و جیغ می زنند و از او کمک می خواهند. سر و صدا و آواهایی که از پشت دیوار کلاس به گوشش می رسد .این کتاب جلد پنجاه و نهم از نمونه جمع شده از کتابهایی است که در ایران تحت عناوین مورمور و دایره وحشت و ترس و لرز به فارسی برگردانده شده اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مدرسه ی جن زده تماس بگیرید.

دانلود کتاب مدرسه ی جن زده