کتاب زهیر نوشته شده به دست پائولو کوئیلو نوشته شده و توسط آرش حجازی ترجمه گشته است.او نگارنده ای مشهور و با اثرهای پرفروش و پولدار است. هر دری به روی او با می شود . زنش به او علاقه بسیار دارد. پس از مدتی زن او ناپدید می شود و ردی از او به جای نمی ماند. از او تنها زهیر باقی می ماند.زهیر با یک ذهن و فکری گذرا آغاز می شود ولی اندیشه و روح آدمی را اشغال و تصرف می نماید.نگارنده ای معروف متوجه می شود که زنش که یکی از خبرنگاران جنگ بوده مفقود گشته و اثری از او وجود ندارد. هر اندازه سپری شدن وقت واسه ی این نگارنده پیروزی زیادتر و عشقی جدید با خود می آورد.ولی نبود زنش او را بسیار آواره و سرگردان می کند. چه اتفاقی بر سر زنش آمده است.او را ربوده اند با به قتل رسانده اند و یا تنها از سرنوشت زناشویی خویش خسته گشته و او را ترک نموده است.گشتن نگارنده به دنبال همسرش و واقعیت سرنوشت خودش او را از فرانسه به اس‍پانیا و کرواسی و عاقبت دشت های غم انگیز و زیبای آسیای میانه می رهاند و زیادتر او را از محیط با امنیت جهان خویش به مسیر و راهی به طور کامل ناشناخته برده و به دنبال درک جدیدی از مفهوم عشق و نیروی سرنوشت می برد . برای خرید کتاب زهیر به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب زهیر